Obchodní podmínky

Caterings | 07.09.2017

1. Provozovatel

1.1. Provozovatelem portálu Caterings.cz je společnost Verticals online s.r.o., IČO: 045 15 749, se sídlem Jednořadá 1123/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248946 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Kontaktní údaje na Provozovatele:

a) adresa pro doručování: Jednořadá 1123/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6

b) e-mail: info@caterings.cz

c) tel.: +420 602 717 727

2. Použití a změna těchto Podmínek

2.1. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících portál Caterings.cz (dále jen „Uživatel“), podmínky užívání portálu Caterings.cz a právní vztahy s jeho užíváním související.

2.2. Provozovatel je oprávněn znění Podmínek v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, a to zejména v případě změny v právních předpisech, technologických změnách souvisejících s provozováním webu Caterings.cz či z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel je povinen informovat Uživatele o připravované změně Podmínek nejméně 30 dnů před nabytím její účinnosti prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní.

2.3. Uživatel je oprávněn nové znění Podmínek odmítnout oznámením zaslaným Provozovateli prostřednictvím e-mailu nebo uživatelského rozhraní. Odmítnutím změny Podmínek dochází k ukončení vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem a důvodem pro zrušení Uživatelského účtu (jak je definován níže).

3. Použití portálu Caterings.cz

3.1. Portál Caterings.cz slouží k propojení nabídky a poptávky po cateringových službách a umožňuje tak společnostem či jednotlivcům, kteří nabízejí cateringové služby (dále jen „Caterer“) a těm, kteří cateringové služby poptávají (dále jen „Zákazníci“) uzavřít vzájemně smlouvu, jejímž předmětem bude poskytnutí cateringu Catererem Zákazníkovi (dále jen „Smlouva o cateringu“) za sjednaných podmínek. Provozovatel sám cateringové služby neposkytuje ani není účastníkem ani garantem plnění smluvních vztahů mezi Catererem a Zákazníkem.

3.2. K zadávání nabídek prostřednictvím portálu Caterings.cz je nezbytná registrace Uživatele. Při učinění poptávky není registrace Uživatele nezbytná, nicméně umožní Uživateli činit opakované poptávky pohodlněji a rychleji.

3.3. Při registraci Uživatele k zadávání nabídek (tj. při registraci Caterera) je třeba zvolit přístupové heslo a zadat následující údaje:

a) Název cateringu;

b) IČO;

c) Jméno;

d) Příjmení;

e) Telefon;

f) E-mail;

g) Krátký popis Caterera („Pár vět o vás“);

h) Město (či více měst), v němž bude catering nabízen;

i) Typ cateringu;

j) Příležitost či příležitosti, k nimž bude catering nabízen;

k) Případné další služby;

l) Profilový obrázek.

Uživatel je povinen zadat vždy výhradně své, skutečné a pravdivé identifikační údaje; porušení této povinnosti je podstatným porušením těchto Podmínek.

3.4. Při registraci Uživatele k činění poptávek (tj. při registraci Zákazníka) či při učinění poptávky bez registrace je třeba zadat následující údaje:

a) Jméno;

b) Příjmení;

c) E-mail;

d) Telefon.

Uživatel je povinen zadat vždy výhradně své, skutečné a pravdivé identifikační údaje; porušení této povinnosti je podstatným porušením těchto Podmínek.

3.5. Na základě registrace nebo učinění poptávky vytvoří Provozovatel pro Uživatele uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“), zajistí jeho vedení a umožní Uživateli do Uživatelského účtu přístup.

3.6. Zejména z technických důvodů je Provozovatel oprávněn dočasně či trvale omezit nové registrace Uživatelů či počet současně přihlášených uživatelů na portálu Caterings.cz.

3.7. Uživatel může svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit zasláním e-mailu s požadavkem na e‑mail: bara@caterings.cz.

3.8. Provozovatel je oprávněn Uživatelský účet zrušit pro podstatné či opakované porušení těchto Podmínek Uživatelem.

4. Pravidla pro UZAVÍRÁNÍ SMLUV O CATERINGU

Nabídka

4.1. Caterer je oprávněn zadávat na portálu Caterings.cz nabídky cateringu (dále jen „Nabídka“). Pro zadání Nabídky je třeba zadat nejméně následující údaje:

a) název a popis Nabídky (popis nabízeného menu);

b) foto nabízeného menu nebo jeho části v kvalitě, která odpovídá standardům portálu Caterings.cz;

c) cenu cateringu za jednu osobu;

d) místní dostupnost Nabídky;

e) případný minimální či maximální počet osob, pro které může být catering poskytnut.

4.2. Fotografie a další informace či obsah Catererem poskytnuté mohou být Provozovatelem užity při zveřejnění Nabídky.

4.3. Nabídkou vyzývá Caterer blíže neurčený okruh Zákazníků k učinění poptávky za podmínek stanovených v Nabídce. Caterer plně odpovídá za to, že je schopen catering za podmínek uvedených v Nabídce v odpovídající kvalitě poskytnout a že má k takové činnosti veškerá potřebná oprávnění.

4.4. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle vlastního uvážení Nabídku odstranit. O důvodech odstranění informuje vhodným způsobem Caterera.

4.5. Nebrání-li tomu mimořádné okolnosti (zejména technické potíže), zajistí Provozovatel zobrazení Nabídky na portálu Caterings.cz.

Poptávka

4.6. Každý Zákazník je oprávněn učinit kdykoliv u příslušného Caterera poptávku v souladu s aktuální Nabídkou či obecnou poptávku u Caterera bez ohledu na jeho aktuální Nabídku (dále jen „Poptávka“).

4.7. Caterer je povinen reagovat na každou Poptávku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů.

4.8. Caterer je oprávněn dle svého uvážení Poptávku ve lhůtě dle předcházejícího odstavce prostřednictvím uživatelského rozhraní odmítnout (volbou „Odmítnout poptávku“); Caterer je však vždy povinen uvést důvod odmítnutí. V opačném případě domluví Caterer se Zákazníkem podrobnosti poskytnutí cateringu prostřednictvím komunikačního rozhraní na portálu Caterings.cz nebo telefonicky (tel. číslo Zákazníka poskytne Provozovatel Catereovi po odsouhlasení poptávky).

4.9. V rámci komunikace se Zákazníkem není Caterer oprávněn odkazovat Zákazníka na své či jiné webové stránky, sdělovat Zákazníkovi přímé kontaktní údaje ani činit jiné kroky či opatření směřující ke  komunikaci se Zákazníkem mimo portál Caterings.cz. Caterer je oprávněn sdělit Zákazníkovi prostřednictvím komunikačního rozhraní kontaktní telefonní číslo. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce představuje podstatné porušení těchto Podmínek.

Uzavření dohody mezi Catererem a Zákazníkem

4.10. Caterer je oprávněn učinit Zákazníkovi v průběhu komunikace nabídku za upřesněných či upravených podmínek oproti Nabídce, a to vždy výhradně prostřednictvím komunikačního rozhraní portálu Caterings.cz přímo v chatu či zasláním nabídky ve formátu .pdf prostřednictvím chatu.

4.11. Zákazník je oprávněn Nabídku či nabídku upřesněnou dle předcházejícího odstavce prostřednictvím Uživatelského rozhraní přijmout (volbou „Přijmout nabídku“) anebo kdykoliv i v průběhu jednání s Catererem odmítnout (volbou „Odmítnout nabídku“). V případě přijetí nabídky je Zákazníkovi odesláno potvrzení o uzavření Smlouvy o cateringu a Caterer povinen Zákazníkovi službu za daných podmínek bezvýhradně poskytnout. V případě neposkytnutí služby je Caterer povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši až 20 % z hodnoty (tj. sjednané ceny vč. DPH) přijaté nabídky a takové porušení představuje podstatné porušení těchto Podmínek.

5. Platby a provize Provozovatele

5.1. Nedohodnou-li se Provozovatel s Catererem prokazatelně jinak, je Caterer povinen zaplatit Provozovateli provizi ve výši:

a) 10 % z odměny (bez DPH) sjednané mezi Catererem a Zákazníkem za každý uskutečněný catering (včetně všech s tím souvisejích služeb jako je doprava a obsluha), který byl sjednán prostřednictvím portálu Caterings.cz (dále jen „Odměna“), nepřesahuje-li Odměna částku 10.000,- Kč (bez DPH);

b) 1.000,- Kč + 5 % z částky, o níž Odměna převyšuje částku 10.000,- Kč, nepřesahuje-li Odměna částku 50.000,- Kč (bez DPH); nebo

c) 3.000,- Kč + 3 % z částky, o níž Odměna převyšuje částku 50.000,- Kč, přesahuje-li Odměna částku 50.000,- Kč (bez DPH).

K provizi bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

5.2. Caterer je povinen sdělit Provozovateli výši odměny sjednané se Zákazníkem za catering nejpozději následující den poté, co bude výše odměny mezi Catererem a Zákazníkem sjednána.

5.3. Caterer je povinen informovat Provozovatele o poskytnutém cateringu nejpozději do 24 hodin od jeho ukončení, a to elektronickou poštou zaslanou na e-mailovou adresu bara@caterings.cz. Caterer zároveň uvede výši odměny (vč. DPH), kterou od Zákazníka za poskytnutý catering obdržel či obdrží. Na základě této informace sdělí Provozovatel Catererovi výši provize, která bude Catererovi Provozovatelem fakturována.

5.4. Provize je splatná nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury Provozovatelem, přičemž fakturu Provozovatel vystaví po poskytnutí cateringu ze strany Caterera a zašle ji Catererovi bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.

6. Práva a povinnosti Uživatelů, odpovědnost Provozovatele

6.1. Uživatelé jsou povinni zejména:

a) dodržovat tyto Podmínky;

b) zadávat při registraci pravdivé údaje a tyto v případě jakékoliv změny aktualizovat;

c) hlásit Provozovateli veškerá porušení těchto Podmínek, o nichž se dozví;

d) hlásit Provozovateli veškeré případy nefunkčnosti či chybné funkčnosti portálu Caterings.cz;

e) veškerou svou činnost na portálu Caterings.cz provádět tak, aby nebylo ohroženo dobré jméno Provozovatele, Uživatelů či třetích osob, a aby nebylo zasaženo do jakýchkoliv práv Provozovatele, Uživatelů či třetích osob;

f) veškerou svou činnost na portálu Caterings.cz provádět a veškerý obsah na portál Caterings.cz umisťovat tak, aby tento byl plně v souladu s příslušnými právními předpisy;

g) neumožnit přístup ke svému Uživatelskému účtu jakýmkoli třetím osobám, nesdělovat třetím osobám své přihlašovací údaje; a

h) nezatěžovat portál Caterings.cz jakýmikoli automatizovanými prostředky (roboty), a to za jakýmkoliv účelem.

6.2. Caterer je povinen prezentovat i poskytovat své služby v kvalitě odpovídající vysokým standardům portálu Caterings.cz. Uživatelé jsou oprávněni hodnotit služby jednotlivých Catererů prostřednictvím uživatelských recenzí. Negativní recenze mohou vést ke sníženému zájmu Zákazníků a v krajním případě až k odstranění Uživatelského účtu Caterera Provozovatelem.

6.3. Caterer není oprávněn spojit poskytnutí cateringových služeb sjednaných prostřednictvím portálu Caterings.cz s jakoukoliv jinou komerční či nekomerční aktivitou, zejména nabízením jakýchkoliv jiných produktů, politickou či náboženskou agitací nebo cílenou prezentací názorů či postojů nesouvisejících s podstatou cateringu.

6.4. Caterer plně odpovídá za soulad jeho služeb s příslušnými právními předpisy a za soulad s podmínkami dohodnutými se Zákazníkem. Provozovatel tak neodpovídá zejména za soulad poskytovaných služeb s Nabídkou zveřejněnou na portálu Caterings.cz, provedení či kvalitu služeb poskytnutých Catererem, atp.

6.5. Ve vztahu k informacím vloženým Uživateli v rámci portálu Caterings.cz je Provozovatel v postavení poskytovatele služeb informační společnosti (ISP), a za obsah a protiprávnost těchto informací odpovídá pouze v rozsahu stanoveném § 5 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu čl. 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o elektronickém obchodu. Protiprávní obsah včetně fotografií, videí nebo recenzí Provozovatel z portálu Caterings.cz odstraní pouze v případě, že je prokazatelně informován o jeho protiprávní povaze a tento obsah je mu přesně identifikován. Uživatelé berou na vědomí, že negativní recenze nejsou samy o sobě protiprávní, nejsou-li hanlivé a nezasahují-li do práv třetích osob na ochranu osobnosti.

7. Možnost mimosoudního řešení sporů

7.1. V případě sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

7.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

7.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Poskytovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště. K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu jsou tito Uživatelé oprávněni využít elektronickou platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Změna TĚCHTO Podmínek

8.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících činnost portál Caterings.cz, nebo z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných v rámci Portálu. Nová verze Podmínek se na vztah s dosavadními Uživateli použije pouze za podmínek dle tohoto článku.

8.2. Provozovatel je povinen informovat Uživatele o připravované změně Podmínek nejméně 30 dní před nabytím její účinnosti prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Uživatelského rozhraní, přičemž v rámci této informace informuje Uživatele o podstatě změny oproti dosavadnímu znění Podmínek, a poskytne jim odkaz na znění nové. Uživatel je oprávněn nové znění Podmínek odmítnout oznámením zaslaným Provozovateli prostřednictvím e-mailu nebo Uživatelského rozhraní.

8.3. Výslovné odmítnutí změn Podmínek dle čl. 8.1 Uživatelem je považováno za zrušení Uživatelského účtu Uživatelem ke dni nabytí účinnosti nového znění Podmínek. Nabytím účinnosti nového znění Podmínek Smlouva zaniká, čímž nejsou dotčeny Poptávky odeslané do okamžiku zániku Smlouvy,

8.4. Nové znění Podmínek je účinné vůči všem Uživatelům, kteří je neodmítli dle čl. 8.2 ode dne jeho účinnosti, přičemž veškeré nabídky a poptávky zadané po nabytí účinnosti nového znění se řídí tímto novým zněním. V případě, že Provozovatel nedodržel lhůtu k rozeslání oznámení o změně dle čl. 8.2 nabývá nové znění Obchodních podmínek vůči Uživatelům účinnosti uplynutím lhůty 30 dní od okamžiku, kdy se o novém znění dozvěděli.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem Caterings.cz se řídí právním řádem České republiky.

9.2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

9.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15.2.2019.

Poptejte zdarma catering na akci podle svých představ a vyřešte vše na jednom místě.
Caterings.cz s provozuje Verticals online s.r.o. © 2015 - 2021