GDPR - ochrana osobních údajů

Caterings | 15.05.2018
 1. Správce osobních údajů

  1. Správcem Vašich osobních údajů při používání portálu Caterings.cz je provozovatel portálu, společnost MNAM.cz s.r.o., IČO: 045 15 749, se sídlem Jednořadá 1123/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248946. V tomto dokumentu naleznete základní informace zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme a jaká máte v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů práva.

  2. Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“).

  3. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte e-mailem na info@caterings.cz či poštou na adrese Jednořadá 1123/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

 2. Zpracovávané osobní údaje

  1. Jako správce zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:

   1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození a pohlaví (pokud si je ve svém účtu nastavíte), uživatelské jméno, heslo a jeho hash;

   2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;

   3. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které jste prostřednictvím portálu Caterings.cz učinili;

   4. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

 3. Údaje zpracovávané při učinění poptávky či registraci

  1. V případě, že na serveru Caterings.cz učiníte poptávku cateringu bez registrace, je třeba zadat následující údaje:

   1. Jméno;

   2. Příjmení;

   3. E-mail;

   4. Telefon.

  2. Při vytvoření profilu za účelem činění poptávek cateringu je třeba dále zadat heslo, pomocí něhož se do profilu přihlásíte.

  3. Při vytvoření profilu za účelem podávání nabídek cateringu je třeba mimo jiné uvést údaje dle odst. 3.1 tohoto dokumentu výše a dále heslo, pomocí, něhož se do profilu přihlásíte.

  4. V souvislosti s poptáváním dále zaznamenáváme:

   1. údaje o provedených poptávkách;

   2. nabídky, které jste si prohlédli;

   3. filtry, které jste zvolili

  5. Zpracování osobních údajů dle tohoto článku je prováděno:

   1. pro účely splnění smlouvy v případě, že prostřednictvím portálu Caterings.cz objednáte jakékoliv služby či provedete registraci (provedením registrace dochází k uzavření smlouvy o vedení uživatelského účtu) [čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení];

   2. pro účely splnění právních povinností, stanovených zejména občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o dani z přidané hodnoty či zákonem o účetnictví [čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení];

   3. pro účely našich oprávněných zájmů, a to zejména za účelem zlepšování poskytovaných služeb (kdy oprávněným zájmem je zlepšování služeb zákazníkům) či poskytováním nabídek na míru (kdy oprávněným zájmem je efektivní propagace našich produktů a služeb) [čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení].

 4. Vzhledem k tomu, že zpracování těchto osobních údajů je prováděno na základě výše uvedených důvodů, není ke zpracování třeba vašeho výslovného souhlasu.

 5. Údaje shromažďované při užívání portálu Caterings.cz

  1. Při prohlížení portálu Caterings.cz dochází k ukládání a následnému čtení tzv. cookies z Vašeho zařízení. Cookies jsou malé soubory sloužící k řádnému fungování všech funkcí portálu Caterings.cz.

  2. Cookies nám pomáhají například identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami portálu a při jeho opětovném navštívení (umožňují tak například zapamatování si Vašeho přihlášení na portál, takže při jeho opětovném navštívení nemusíte znovu zadávat přihlašovací údaje). Cookies nám dále umožňují sledovat návštěvnost portálu Caterings.cz, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy.

  3. Umožňujeme rovněž uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o Vašem chování na portálu Caterings.cz či jiných webových stránkách, pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy, či k propojení se sociálními sítěmi, jako je například Facebook.

  4. Cookies jsou používány na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného používáním portálu Caterings.cz. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat vypnutím využívání cookies v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

 6. Předávání osobních údajů dalším osobám

  1. Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V určitých případech však předáváme vaše osobní údaje i třetím osobám, když:

   1. v souvislosti s poptávkou a následným případným objednáním služeb u caterera předáváme v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje právě catererovi (jedná se o kontaktní údaje a údaje nezbytné pro splnění objednávky);

   2. na základě Vašeho souhlasu předáváme reklamním a sociálním sítím, konkrétně Google, Seznam, Facebook.

  2. Vaše osobní údaje dále předáváme svým zpracovatelům, kterými jsou:

 7. Vaše práva při zpracování osobních ůdajů

  1. Jako subjekt údajů máte dle platných právních předpisů řadu práv. Níže naleznete informace pro základní seznámení se s těmito právy. Společnost MNAM.cz s.r.o. je v tomto čl. 6 označována jako „Správce“. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte, například prostřednictvím e-mailu info@caterings.cz

  2. Právo na přístup. Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 Nařízení (např. k informacím ohledně účelu zpracování; plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy; právu podat stížnost u dozorového úřadu atp.). Správce na Vaši žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

  3. Právo na opravu. Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.

  4. Právo na výmaz. Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán alespoň jeden z důvodů vymezených v čl. 17 Nařízení (např. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, ledaže existuje další právní důvod pro jejich zpracování atp.).

  5. Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby Správce v případech vymezených v čl. 18 Nařízení omezil zpracování Vašich osobních údajů (např. jestliže subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů; zpracování je protiprávní; subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování atp.).

  6. Právo na přenositelnost. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl(a) Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případech vymezených v čl. 20 Nařízení.

  7. Právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to zejména v případě, že zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce.

  8. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů. V případě, kdy je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, Správce Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámí.

  9. Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete proti námi prováděnému zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Poptejte zdarma catering na akci podle svých představ a vyřešte vše na jednom místě.
Caterings.cz s provozuje Verticals online s.r.o. © 2015 - 2021